Aleksandar Simurdić

  • Direktor Fonda „Evropski poslovi“

Aleksandar Simurdić, rođen je 27. avgusta 1991. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Đorđe Natošević“ uporedo sa osnovnom muzičkom školom, „Isidor Bajić“, gimnaziju „Isidora Sekulić“ i Pravni fakultet završio je u Novom Sadu. Dobitnik je Svetosavske povelje Ministarstva prosvete i sporta Vlade Republike Srbije za postignute izuzetne rezultate i „Kapetan Miša Anastasijević“ povelje za doprinos afirmaciji evropskih vrednosti. Trenutno je na poziciji direktora Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine. 

 

  1. godine postaje član Evropskog pokreta u Srbiji. Od 2011-2014. član je Izvršnog odbora kancelarije Evropskog pokreta u Novom Sadu. U mandatu 2014-2017. dva puta biran je za generalnog sekretara, a od 2017. je na mestu predsednika novosadske kancelarije. Uspešno je koordinirao veći broj regionalnih i nacionalnih projekata, sa posebnom pažnjom na regionalne ekonomske integracije, u partnerstvu sa međunarodnim organizacijama i finansijskim institucijama – Savetom za regionalnu saradnju (RCC), Nemačkom organizacijom za međnarodnu saradnju (GIZ) – Otvorenim regionalnim fondom za Jugostičnu Evropu za promociju EU integracija, Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih (RYCO), Vladom Poljske i Vladom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Švajcarkom agencijom za razvoj i saradnju, Fondacijom Konrad Adenauer i drugima.

 

Vodio je timove za pisanje strateških dokumenata za jedinice lokalne samoupave na području AP Vojvodine i za Pokrajinsku vladu: Strategije ruralnog razvoja za osam opština na području Bačke; Plan razvoja prehrambene industrije u AP Vojvodini (2020-2027.); Plan razvoja sektora gume i plastike u AP Vojvodini (2020-2027.); Strateški pristup kreiranju javnih politika u AP Vojvodini u oblasti privrede i turizma u kontekstu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropkom unijom i drugih.

 

Za člana Izvršnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji izabran je 2015. godine. U dva mandata biran je za potpredsednika Evropskog pokreta u Srbiji (2017. u mandatu predsednika prof. dr Mihajla Crnobrnje i 2019. u mandatu predsednice dr Jelice Minić).

Simurdić je od 2015. član ekspertskog Tima Evropa koja predstavlja mrežu nacionalnih eksperata koji su specijalizovani za teme u vezi sa Evropskom unijom. Mreža je osnovana u maju 2013. nakon konsultacija Vlade Republike Srbije, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i organizacija civilnog društva.

 Osnivač je i programski direktor “Regionalnog foruma mladih” (Regional Youth Leadership Forum) koji se od 2015. održava u Novom Sadu. Tokom šest godina Novi Sad je zahvaljujući Forumu ugostio više od 1200 društveno aktivnih mladih sa prostora Zapadnog Balkana i zemalja Evrope, uz učešće predsednika i premijera zemalja u okruženju, poslovne i akademske zajednice. 

Od 2015. član je Radne grupe za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava), a od 2019. koordinator Međusektorske radne grupe za praćenje okvira “Berlinskog procesa” pri Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji. Nacionalni Konvent o EU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Zajedno sa više od 750 organizacija članica predstavlja najveću organizovanu podršku integraciji Srbije u Evropsku uniju.

Na sednici održanoj 12. novembra 2020. godine Pokrajinska vlada donela je rešenje o imenovanju Simurdića za direktora Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine. Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine osnovan je Pokrajinskom skupštinskom odlukom iz 2010. godine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Fond je obrazovan radi praćenja, proučavanja i implementacije evropskih integracionih procesa i izgradnje i jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanja privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

  1. Simurdić je bio učesnik godišnjeg liderskog programa u Austriji (Austrian Leadership Programs – ALPS) pod pokroviteljstvom Vlade Austrije koji okuplja godišnje do 30 mladih iz celog sveta koji oblikuju javno mnjenje u svojim zajednicama. Maja 2020. godine izabran je za stipendistu Međunarodnog liderskog programa Stejt Departmenta (IVLP – International Visitor Leadership Program) koji je namenjen mladima širom sveta koji utiču aktivno na kreiranje javnih politika. 

Oblasti interesovanja su mu regionalna i međunarodna saradnja; politički sistemi; multilateralne institucije i pregovaranje; pomirenje i proces evropske integracije i proširenja Evropske unije.

Radio je i koordinirao veći broj međunarodnih i međuregionalnih projekata i koautor je članaka i tekstova na temu međunarodnih odnosa, regionalnih incijativa i pristupanja Evropskoj uniji.

Tečno govori engleski jezik.

Sessions